Księga Rodzaju. Chapter 10

1 Teć są rodzaje synów Noego, Sema, Chama i Jafeta, którym się narodziło synów po potopie.
2 Synowie Jafetowi Gomer, i Magog, i Madai, i Jawan, i Tubal, i Mesech, i Tyras.
3 A synowie Gomerowi: Aschenaz, i Ryfat, i Togorma.
4 A synowie Jawanowi: Elisa, i Tarsis, Cytym, i Dodanim.
5 Od tych rozdzielone są wyspy narodów po swych ziemiach; każdy według języka swego, i według pokolenia swego, w narodziech swoich.
6 A synowie Chamowi: Chus, i Micraim, i Put, i Chanaan.
7 Synowie zaś Chusowi: Seba, i Hewila, i Sabta, i Regma, i Sabtacha. A synowie Regmy: Seba i Dedan.
8 A Chus spłodził Nemroda, który począł być możnym na ziemi.
9 Ten był możnym myśliwcem przed obliczem Pańskiem; przetoż się mówi: Jako Nemrod możny myśliwiec przed Panem.
10 A początek królestwa jego był Babel, i Erech, i Achad, i Chalne w ziemi Senaar.
11 Z tej ziemi wyszedł Assur, i zbudował Niniwe, i Rechobot miasto, i Chale.
12 Także Resen, między Niniwe i między Chale; to miasto jest wielkie.
13 Micraim też spłodził Ludyma, i Hananima, i Laubima, i Neftuhyma.
14 I Patrusyma, i Chasluchyma, ( z których poszli Filistynowie, ) i Kaftoryma.
15 Chanaan też spłodził Sydona pierworodnego swego, i Heta.
16 I Jebusa, i Amorra, i Gergesa.
17 I Hewa, i Archa, i Syma.
18 I Arada, i Samara, i Chamata, skąd się potem rozrodziły domy Chananejczyków.
19 A granice Chananejskie były od Sydonu idąc do Gerary, aż do Gazy, aż wnijdziesz do Sodomy i Gomorry, i Adamy, i Seboima, aż do Lazy.
20 Ci są synowie Chamowi w familijach swych, w językach swych, w ziemiach swych, w narodziech swych.
21 A Semowi, ojcu wszystkich synów Heberowych, bratu Jafeta starszego, urodzili się synowie.
22 Synowie Semowi: Elam i Assur, i Arfachsad, i Lud, i Aram.
23 Synowie zaś Aramowi: Hus, i Hul, i Geter, i Mesech.
24 Arfachsad zaś spłodził Selecha, a Selech spłodził Hebera.
25 A Heberowi urodzili się dwa synowie: imię jednemu Faleg, iż za dni jego rozdzielona jest ziemia; a imię brata jego Jektan.
26 Jektan też spłodził Elmodada, i Salefa, i Hasarmota, i Jarecha.
27 I Adorama, i Uzala, i Dekla.
28 I Hebala, i Abymaela, i Sebaja.
29 I Ofira, i Hewila, i Jobaba: ci wszyscy są synowie Jektanowi.
30 A było mieszkanie ich od Mescha idąc, do góry Sefar na wschód słońca.
31 Cić są synowie Semowi w domach swych, w językach swych, w ziemiach swych, w narodziech swych.
32 Teć są domy synów Noego, według pokolenia ich, i w narodziech ich, i od nich rozdzielone są narody na ziemi po potopie.
1 Teć są rodzaje synów Noego, Sema, Chama i Jafeta, którym się narodziło synów po potopie.
2 Synowie Jafetowi Gomer, i Magog, i Madai, i Jawan, i Tubal, i Mesech, i Tyras.
3 A synowie Gomerowi: Aschenaz, i Ryfat, i Togorma.
4 A synowie Jawanowi: Elisa, i Tarsis, Cytym, i Dodanim.
5 Od tych rozdzielone są wyspy narodów po swych ziemiach; każdy według języka swego, i według pokolenia swego, w narodziech swoich.
6 A synowie Chamowi: Chus, i Micraim, i Put, i Chanaan.
7 Synowie zaś Chusowi: Seba, i Hewila, i Sabta, i Regma, i Sabtacha. A synowie Regmy: Seba i Dedan.
8 A Chus spłodził Nemroda, który począł być możnym na ziemi.
9 Ten był możnym myśliwcem przed obliczem Pańskiem; przetoż się mówi: Jako Nemrod możny myśliwiec przed Panem.
10 A początek królestwa jego był Babel, i Erech, i Achad, i Chalne w ziemi Senaar.
11 Z tej ziemi wyszedł Assur, i zbudował Niniwe, i Rechobot miasto, i Chale.
12 Także Resen, między Niniwe i między Chale; to miasto jest wielkie.
13 Micraim też spłodził Ludyma, i Hananima, i Laubima, i Neftuhyma.
14 I Patrusyma, i Chasluchyma, ( z których poszli Filistynowie, ) i Kaftoryma.
15 Chanaan też spłodził Sydona pierworodnego swego, i Heta.
16 I Jebusa, i Amorra, i Gergesa.
17 I Hewa, i Archa, i Syma.
18 I Arada, i Samara, i Chamata, skąd się potem rozrodziły domy Chananejczyków.
19 A granice Chananejskie były od Sydonu idąc do Gerary, aż do Gazy, aż wnijdziesz do Sodomy i Gomorry, i Adamy, i Seboima, aż do Lazy.
20 Ci są synowie Chamowi w familijach swych, w językach swych, w ziemiach swych, w narodziech swych.
21 A Semowi, ojcu wszystkich synów Heberowych, bratu Jafeta starszego, urodzili się synowie.
22 Synowie Semowi: Elam i Assur, i Arfachsad, i Lud, i Aram.
23 Synowie zaś Aramowi: Hus, i Hul, i Geter, i Mesech.
24 Arfachsad zaś spłodził Selecha, a Selech spłodził Hebera.
25 A Heberowi urodzili się dwa synowie: imię jednemu Faleg, iż za dni jego rozdzielona jest ziemia; a imię brata jego Jektan.
26 Jektan też spłodził Elmodada, i Salefa, i Hasarmota, i Jarecha.
27 I Adorama, i Uzala, i Dekla.
28 I Hebala, i Abymaela, i Sebaja.
29 I Ofira, i Hewila, i Jobaba: ci wszyscy są synowie Jektanowi.
30 A było mieszkanie ich od Mescha idąc, do góry Sefar na wschód słońca.
31 Cić są synowie Semowi w domach swych, w językach swych, w ziemiach swych, w narodziech swych.
32 Teć są domy synów Noego, według pokolenia ich, i w narodziech ich, i od nich rozdzielone są narody na ziemi po potopie.